Vodoměrné šachty kulaté - samonosné

Vodoměrné šachty kulaté - samonosné

Použití - Vodoměrná šachta (VŠ) kruhová je samostatný konstrukční prvek k osazení na vodovodní přípojce tam, kde není možné umístit vodoměrnou sestavu přímo do budovy.

Funkce - Vodoměrná šachta umožňuje velmi snadný a čistý přístup k vodoměrům a připojovacím armaturám.

Konstrukční řešení - Vodoměrná šachta je samonosná, t.j. určená pro osazení do nepojezdných ploch a do míst bez výskytu spodní vody. V případě uložení do více namáhaného terénu (komunikace, chodníky) nebo v případě přítomnosti spodní vody je nutné provést náležitě dimenzované obetonování - na žádost zákazníka připravíme šachtu se ztraceným bedněním, které minimalizuje náklady na betonáž.

V případě výskytu spodní vody nebo osazení do míst s vysokým obsahem jílu doporučujeme zvolit šachtu se systémem ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, k OBETONOVÁNÍ nebo šachtu v DVOUPLÁŠŤOVÉM PROVEDENÍkterá je do těchto podmínek přímo určena! 

Šachta je vyrobena stáčením a svařováním homogenních PP desek. Standardně je vyrobena v ø 1000 a 1200 mm a výškách 1200 a 1500 mm. Vstupní komínek má ø 600 mm a výšku 300 mm s nepochozím PP poklopem. Výška šachty závisí na hloubce, v níž je uloženo vodovodní potrubí. Dle požadavků odběratele je možné zhotovení VŠ jiných rozměrů, přizpůsobení rozměrů a umístění prostupů, případně vybavení šachty litinovým poklopem. Uvnitř je šachta vybavena plastovým žebříkem a plastovým podstavcem pro vodoměr = součást dodávky.

Standardně vyráběné rozměry vodoměrných šachet-kulatých:

Typ VŠ

Průměr (mm)

Výška (mm)

Komínek (mm)

VŠK/S 1000x1200x300

1000

1200

300

VŠK/S 1000x1500x300

1000

1500

300

VŠK/S 1200x1200x300

1200

1200

300

VŠK/S 1200x1500x300

1200

1500

300

 

OSAZENÍ DO TERÉNU - Šachta se usazuje do vyhloubené stavební jámy na vyrovnané dno vysypané prosátým pískem o tloušťce min. 10 cm nebo na vodorovnou betonovou desku. Po usazení šachty se provede připojení na vodovodní přípojku. Poté se postupně obsype prosátou zeminou - obsyp je nutné hutnit po vrstvách cca 0,3 m, pouze ručně, nikoliv strojně. Zeminu je vhodné vlhčit a při hutnění dbát na to, aby nedošlo k deformaci stěn šachty.

Podmínkou instalace samonosné šachty je základová spára nad úrovní max. hladiny spodní vody. Při výskytu max. hladiny spodní vody nad základní spárou je nutné provést min. částečné obetonování šachty (zajištění proti vyplavání) - vždy v závislosti na místních podmínkách! V případě usazení šachty do míst s povrchovým namáháním či do míst s výskytem vysoké spodní vody je nutno konstrukci zcela obetonovat, případně doplnit betonovým věncem, který se osadí příslušnými stavebními prvky dle míry zatížení, včetně litinového poklopu. Dimenzování a způsob obetonování je nutné staticky posoudit.

Pro samonosné provedení nejsou vhodné zeminy jemnozrnné skupiny F, střední až vysoké plasticity (s vysokým obsahem jílu) a zeminy objemově nestálé, zeminy s kašovitou konzistenci, zeminy s příměsí organických látek, organické zeminy a kypré písky. Při instalaci je manipulace se šachtou vzhledem k její nízké hmotnosti jednoduchá, proto nemá žádné manipulační úchyty.

UPOZORNĚNÍ:

Šachty samonosné jsou konstruovány na zatížení zeminou do maximální výšky 300mm, což je standardní délka vstupního komínku!

V případě požadavku na prodloužení vstupního komínku, je nutné šachtu před osazením nástavce dodatečně staticky zajistit (např. roznášecí železobetonovou deskou) proti zvýšenému zatížení zeminou!

Adekvátní statické zajištění navrhne statik či jiná pověřená osoba (projektant apod.) a to dle předpokládaného zatížení.

DOPRAVA - Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobku na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku na místě určení.

Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

ZÁRUKA A SERVIS - Nádrž je vyrobena z materiálu PP-B (polypropylen), svařovací drát. Nádrže jsou svařované pracovníky, kteří vlastní „Certifikát svářeče plastů pro svařování plastových konstrukcí z desek a polotovarů“.

Záruka na samonosnost šachet se vztahuje na všechny vodoměrné šachty a nádrže s označením samonosné při dodržení instalace dle platného montážního návodu.

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zákazníkem. Opravy výrobku v záruční i pozáruční době zajišťuje firma: Vodoměrné šachty s.r.o.