Studnařské šachty, zhlavní vrtané studny

Zhlaví/šachta slouží k ukončení studničního vrtu (vrtané studny) a zajištění přístupu k technologickým částem studny a k elektrickému a instalatérskému napojení.

Konstrukční řešení - Studnařská šachta je samonosná, t.j. určená pro osazení do nepojezdných ploch a do míst bez výskytu spodní vody. V případě uložení do více namáhaného terénu (komunikace, chodníky) je nutné provést náležitě dimenzované obetonování - na žádost zákazníka připravíme šachtu se ztraceným bedněním, které minimalizuje náklady na betonáž.

SAMONOSNÁ verze NENÍ určena do míst se SPODNÍ VODOU!!!

V případě výskytu spodní vody  doporučujeme zvolit šachtu v DVOUPLÁŠŤOVÉM PROVEDENÍ, která je do těchto podmínek přímo určena! 

V případě osazení šachty do míst s vysokým obsahem jílu doporučujeme zvolit šachtu se systémem ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, k OBETONOVÁNÍ nebo DVOUPLÁŠŤOVOU (záleží na místních podmínkách!)

Šachta i obvodový plášť je vyroben z polypropylenu. Jednotlivé části šachty jsou spojovány pomocí extrudérního svařování, které zaručuje vodotěsnost a pevnost konečného výrobku. Šachta je vybavena vodotěsnými prostupy nebo je vyrobena ve variantě bez dna.

Plastová šachta je oproti betonové šachtě velmi lehká - cca 37kg a tudíž manipulace s ní je mnohem jednodušší a hlavně levnější. Výhodou je vodotěsnost šachty, případně izolovaný plastový poklop, který umožňuje snadné uzamčení hlavy studny, čímž je chráněna samotná technologie šachty. Požadavek na uzamykatelnost + zateplení poklopu je třeba specifikovat při objednávce šachty!
 

Standardně vyráběné rozměry studnařských šachet: 

Typ SŠ

Průměr (mm)

Výška (mm)

Komínek (mm)

SŠK/S 1000x1200x300

1000

1200

300

SŠK/S 1000x1500x300

1000

1500

300

SŠK/S 1200x1200x300

1200

1200

300

SŠK/S 1200x1500x300

1200

1500

300

 

OSAZENÍ DO TERÉNU Šachta se usazuje do vyhloubené stavební jámy na vyrovnané dno vysypané prosátým pískem o tloušťce min. 10 cm nebo na vodorovnou betonovou desku. Po usazení šachty se provede připojení na vodovodní přípojku. Poté se postupně obsype prosátou zeminou - obsyp je nutné hutnit po vrstvách cca 0,3 m, pouze ručně, nikoliv strojně. Zeminu je vhodné vlhčit a při hutnění dbát na to, aby nedošlo k deformaci stěn šachty.

Podmínkou instalace samonosné šachty je základová spára nad úrovní max. hladiny spodní vody.  V případě usazení šachty do míst s povrchovým namáháním je nutno konstrukci zcela obetonovat, případně doplnit betonovým věncem, který se osadí příslušnými stavebními prvky dle míry zatížení, včetně litinového poklopu. Dimenzování a způsob obetonování je nutné staticky posoudit a to vždy v závislosti na místních podmínkách! 

Pro samonosné provedení nejsou vhodné zeminy jemnozrnné skupiny F, střední až vysoké plasticity (s vysokým obsahem jílu) a zeminy objemově nestálé, zeminy s kašovitou konzistenci, zeminy s příměsí organických látek, organické zeminy a kypré písky. Při instalaci je manipulace se šachtou vzhledem k její nízké hmotnosti jednoduchá, proto nemá žádné manipulační úchyty.

UPOZORNĚNÍ:

Šachty samonosné jsou konstruovány na zatížení zeminou do maximální výšky 300mm, což je standardní délka vstupního komínku!

V případě požadavku na prodloužení vstupního komínku, je nutné šachtu před osazením nástavce dodatečně staticky zajistit (např. roznášecí železobetonovou deskou) proti zvýšenému zatížení zeminou!

Adekvátní statické zajištění navrhne statik či jiná pověřená osoba (projektant apod.) a to dle předpokládaného zatížení.

DOPRAVA - Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobku na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku na místě určení.

Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

ZÁRUKA A SERVIS - Nádrž je vyrobena z materiálu PP-B (polypropylen), svařovací drát. Nádrže jsou svařované pracovníky, kteří vlastní „Certifikát svářeče plastů pro svařování plastových konstrukcí z desek a polotovarů“.

Záruka na samonosnost šachet se vztahuje na všechny vodoměrné šachty a nádrže s označením samonosné při dodržení instalace dle platného montážního návodu.

V případě osazení samonosné šachty do míst s výskytem spodní vody ztrácí zákazník kompletně záruku drženou výrobcem, která činí 2 roky od zakoupení! Samonosná verze NENÍ do míst se spodní vodou určena!!!

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zákazníkem. Opravy výrobku v záruční i pozáruční době zajišťuje firma: Vodoměrné šachty s.r.o.